Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

09 octobre 2007

Déductions fiscales / Acquérir des oeuvres originales d'artistes vivants

medium_Diapason_1.JPG
Posséder une œuvre d'art c'est conjuguer rêve, plaisir et patrimoine. L'acquisition d'une œuvre d'art constitue en effet une excellente préconisation de diversification patrimoniale.

Dans une période de complète transformation du marché de l'art, acquérir et conserver des œuvres d'art apparaît comme une réelle opportunité. Valeur de prestige et de plaisir, les objets d'art sont exonérés d'impôt sur la fortune, permettent d'acquitter certains impôts et sont aisément transmissibles.

Dans le cas d'achat d'oeuvres d'artistes vivants, l'objectif n'étant pas d'enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine, l'entreprise reste propriétaire de l'oeuvre.

Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales pendant cinq ans au titre de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du CGI, et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

medium_Diapason_2.JPG

En contrepartie de cette déduction fiscale, l'entreprise doit présenter l'œuvre acquise au public.

En cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées.

La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l'entreprise et n'est subordonnée à aucune autorisation préalable de l'administration.

L'entreprise qui décide de pratiquer cette déduction doit joindre à sa déclaration de résultats un document conforme au modèle présenté par l'administration.

medium_Diapason_3.JPG

(photos à St Guilhem le désert de Marie-Noëlle Cabrol) 

08 octobre 2007

Préface en Norvégien de Régine Detambel/déclinaison en petit format des 4 riBosome

medium_angle_bleu_pour_pochette.8.jpg

av  Régine Detambel

Alle leter etter den berømte Norvestpassasjen, som skal gjøre det mulig for vitenskapen og kunsten å møtes. Vi oppføres oss derfor som om vi sto ovenfor en nådeløs platetektonikk, dvs som om en virkelig sprekk skilte disse to områdene fra hverandre. Inspirasjonens forskjellige kilder skal altså fortsette å dele opp den menneskelige skaperhandlingen i kategorier? For å unngå at dette skjer, må vi så fort som mulig gå tilbake til   Pangea, dette superkontinentet som utgjorde en enhet  før kontinentaldriften fant sted… Dette vil ikke si at kunstneren må vende seg bort fra vitenskapen om jorden eller at han må oppgi det menneskelig som kunstnerisk inspirasjon. Det er heller ikke bruk for fremtidsfortellinger eller en fremragende teknisk dyktighet. La oss forestille oss en helt enkel fortelling, men hvor alle ordene, substantiver, verb og adjektiver er nye ord, hentet fra den nye bioteknologien. Her er man inne på noe som kanskje kunne være fremtidens poesi. Hvis ribosomene, disse små sukkerinnholdige tingene, er istand til å oversette kodespråket til mer enn femti proteiner — på samme måte som det forhistoriske mennesket snakket alle språk før Babel — , hvorfor ikke da gå i hans fotspor ? Det er viktig at vi utnytter disse nye transkriberingstedene som områder for fiksjon, heltedikt osv. Selv om det i første omgang blir for å dra med oss våre gamle slitne psykologiske og seksuelle kropper.. I hvilke komedier og farser skulle man kunne la ribosomene og nykleinsyrekjedene til den doble heliksen spille ? Denne doble heliksen vil i alle tilfelle inspirere vår evne til å overgå oss selv... For å få til dette kunne man slik som naturen og vitenskapsmennene gjør, gå løs på kodens enheter. Diktet er et laboratorium hvor man eksperimenterer med språklig mutasjon, hvor ødelagte språksegmenter kombineres på en ny måte. Vi har behov for ordmutasjoner. Hvis man ikke mener — noe som vel egentlig er mest sannsynlig — at det foregår en regelmessig organisk metamorfose ordene imellom. Les de gamle ordbøkene deres på nytt… Maurice Dantec har foreslått å utsette romanen for et genetisk eksperiment. Litteraturkunsten, « hvis det er noe igjen av den, burde likne på arbeidet til biokjemikeren som jobber med molekyler, som leser av  og samler de nødvendige genene for å skape den ferdige Frankenstein, vi burde med andre ord sette litteraturen og verden vi lever i på obduksjonsbordet, i tunnelen til vår partikelaccelerator, og utføre eksperimenter  uten å vente lenger, ved å begynne med å observere nøye ødeleggelsene som man fremkaller på denne måten[1] ». For at en form skal leve, må den overgå seg selv ! Dantec samenligner ofte den genetiske koden med en roman (« romanen til vårt biologiske liv, den består av tre milliarder tegn, har et alfabet på fire bokstaver, som danner ca hundretusen avsnitt eller kapitler, hver og en er et gen som leser av historien til et protein som er nødvendig for den og den funksjonen i det og det organet [2] »). Fra nå av kan et skjønnlitterært verk brukes til å fremstille den første utgaven av en mutasjon som man først får vite konsekvensene av i andre del , slik fordobles boken « i et omvendt transkribtase forhold[i] ». Men  François Jacob understreker begrensningen til en slik sammenligning mellom tekst og gen : « Den berømte beskjeden til de nedarvede egenskapene, overført fra en generasjon til en annen, ingen har noen gang skrevet om den[ii] ». Og det er uten tvil for å prøve og bevise at Jacob tar feil at den brasilianske poeten og formkunstneren Eduardo Kac bruker bioteknikkene for å « redigere », en levende tekst til kunstneriske formål. Kac foreslår å bruke bioteknologien og de levende organismene i poesien som et nytt område for verbal skapelse. I manifestet sitt fra 2003, Biopoetry, ser han for seg en « skriftskapelse », dvs en « transgenetisk poesi» som består av å oversette menneskelige utsagn i en kode på fire bokstaver som er lik genenes, å fremstille syntetiske DNA-molekyler og introdusere dem i arvestoffene til levende vesener og deretter studere variantene som oppstår i de forskjellige generasjonene « ved mutasjon, tap eller naturlig overføring av DNA »  og å oversette til menneskespråk sekvensen som svarer til dette « transdiktet[iii] ». I Genesis (1999) ble et av Bibelens vers oversatt på denne måten for å kunne introduseres i en bakteries DNA, og så dyrket under forhold som favoriserte mutasjoner slik at det hellige ord, langt fra å bli beskyttet av denne arkiveringen av kjødet, er blitt utsatt for endringer som har gjort at dikteren har kunnet presentere bakteriene som medforfatter av verket . Hvem er det som snakker?

Apollinaire ønsket allerede i sin tid en mulighet til å lage poesi av det levende. Barthes studerte stil-biologi. Det finnes altså allerede ribosomer i forfatterens skrivestil. Stemmen opphøyes, utvikler seg i grenselandet mellom det kjødelige og verden, og stilen er aldri annet enn en metafor, dvs en ligning mellom den litterære intensjonen og forfatteren kroppslige struktur. Stilen er allerede biokunst, den er kunst in vivo. 

All dikting er allerede  biodiktning !

Man har ikke ventet på genetikeren for å bli  dikteren til fremtidens arter, men man ber han uten tvil om å gjøre rede for, ikke bare det etiske, men også estetikken til verdenen han skaper. Likevel handler det ikke bare om et moralsk problem. Det som først og fremst står på spill er litteraturens og kunstens makt. Det er viktigere å prøve å beholde dette områdets renhet  og beskytte det mot den økende forvirringen mellom hva som er kunst og hva som er vitenskap (men ren vitenskap) som  erstatter arbeidet med språket  (eller materiellet, lyset, for formkunstneren) med fremskritt som alibi.

Å få en ribosom til å skrive en bok holder ikke. Er ikke litteraturen verdig.. Det vil heller reduserer, i en eneste håndbevegelse, både teksten og livet den tar sin næring fra. Virkeligheten er ikke nok for å skape litteratur. Akkurat som en bekjennelse ikke kan skape et verk, kan ikke ærlighet skape en forfatter eller hormoner kjærlighet.  Fortsett derfor å øke avstanden, og gi sprekken næring fordi denne overdrivelsen hvor subjektet blir borte (temaet som jeget) kan alene åpne området hvor kunsten fremdeles kan bli til..

Oversatt av Marit Refsnes.

 CopyrightFrance.comPréface en Allemand de Régine Detambel/ déclinaisons des 4 riBosome

medium_angle_bleu_pour_pochette.7.jpg
 Von Régine Detambel

Alle suchen die berühmte Nord-West-Passage, die den Weg zwischen dem Kontinent der Wissenschaft und dem der Kunst öffnet. Man steht wie vor einem erbarmungslosen Bauwerk aus Platten, als teile ein wirklicher Riss die Territorien. Zerstückelt die Mehrheit der Musen weiter die menschliche Schöpfung? Statt dessen sollten wir dringend nach Pangäa zurück, in die geeinte, zusammengeschlossene Welt vor der Trennung der Kontinente.

Dies soll nicht bedeuten, dass der Künstler der Erde den Rücken kehrt, noch dass er sich von der menschlichen Sache als Kunstmaterie abwenden soll. Es gibt auch keinen Bedarf an futuristischen Erzählungen, noch an spezieller formeller Virtuosität. Stellen wir uns eine ganz banale Erzählung vor, nur dass alle, oder fast alle Worte, Substantive, Verben, sogar Adjektive neue Wörter sind, hervorgegangen aus den neuen Biotechnologien. Das könnte die Dichtung  der Zukunft sein. Wenn die Ribosomen, diese kleinen Dinger aus Zucker, dazu fähig sind, mehr als 50 Proteine in ihre kodierte Sprache zu übersetzen – wie einst der Mensch vor Adam alle Sprachen vor Babel sprach – warum also nicht folgen? Erforschen wir diese neuen Räume von Transkriptionen wie fiktionale Territorien, Epen, etc. Auch wenn wir zunächst unsere alten sexuellen und psychologischen Skelette dorthin transportieren. Mit welchen Komödien, welchen Farcen könnte man die Ribosomen und die doppelte Proteinkette beleben? Diese Doppel - Helix brächte unseren Transzendenzmotor in Gang … Man kann, wie die Natur und der Weise, direkt in den Code hinein gehen.  Das Gedicht ist ein Labor, in dem Experimente sprachlicher Mutationen durchgeführt werden, in dem die zerschlagenen Fragmente der Sprache neu miteinander kombiniert werden. Wir brauchen lexikalische Mutanten. Man kann auch annehmen – was das Wahrscheinlichste ist – dass es eine regelmäßige organische Metamorphose der Wörter gibt. Lesen Sie  Ihre alten Wörterbücher…

 Maurice Dantec schlug vor, dem Roman eine Erfahrung zu geben, die genetische Praktiken imitiert. Die literarische Kunst, „wenn davon etwas übrig bleibt, solle sich der des Molekularbiochemikers annähern. Sie dekodiert und setzt die notwendigen Gene wieder zu einer Schöpfung des Frankenstein zusammen. Anders gesagt: wir sollten die Literatur und die Welt auf den Seziertisch bringen, in den Tunnel unseres Artikelbeschleunigers, und ohne Zögern forschen, angefangen mit der aufmerksamen Beobachtung des so entstandenen Schadens. 1)“ Damit eine Form lebt, muß sie sich überwinden! Dantec vergleicht oft den genetischen Code mit einem Roman („Roman unseres biologischen Lebens, zusammengesetzt aus drei Milliarden Zeichen, mit einem Alphabet aus vier Buchstaben, in ungefähr hunderttausend Absätzen oder Kapiteln, jedes ein Gen, das die Geschichte eines Proteins kodiert, das nötig für diese oder jene Funktion ist, in diesem oder jenem Organ 2)“. )  

Von nun an kann ein fiktionales Werk die Anwendung auf die erste Erzählung einer Mutation sein, deren Konsequenzen im zweiten Teil zu lesen wären. Das Buch würde sich so doppeln „in einem Verhältnis der umgekehrten Übertragung 3)“. François Jacob unterstreicht die Grenzen dieser Annäherung Text/Gen: „Die berühmte vererbte Nachricht, die von einer Generation an die nächste weiter gegeben wird, wurde niemals geschrieben 4)“. Es ist sicher aus dem  Versuch heraus, Jacob zu widersprechen, dass der brasilianische plastische Künstler Eduardo Kac Biotechniken anwendet, um mit künstlerischer Zielsetzung einen lebenden Text zu schreiben.  Kac schlägt vor, Biotechnologien und lebende Organismen in der Dichtung wie ein neues Gebiet verbaler Schöpfung zu verwenden. In seinem Manifest von 2003, Biopoetry, plant er eine „Skriptogenese“, das heißt eine „transgenetische Poesie“ , die daraus besteht, menschliche Aussagen in einen vierstelligen Kode zu übertragen, ähnlich dem der Gene, die Moleküle der entsprechenden DNA zu synthetisieren, diese in das Genom lebender Kreaturen einzubinden und die Variationen im Verlauf der Generationen zu erforschen „durch Mutation, Verlust oder natürlichen Austausch der DNA“, um dann den dem „Transpoem“ entsprechenden Abschnitt in die menschliche Sprache zurück zu übersetzen 5)“. In Genesis, (1999) war ein Bibelvers das Objekt dieser Übersetzung. Er wurde in die DNA einer Bakterie integriert, die anschließend unter Bedingungen kultiviert wurde, die die Mutationen begünstigten.  Dies geschah in der Weise, dass das heilige Wort, ungeschützt durch dieses Archivieren des Fleisches, Modifikationen erfahren hat, die es dem Dichter erlaubten, die Bakterien wie Co - Verkünder des Werkes zu präsentieren. Wer spricht?

Bereits Apollinaire forderte eine mögliche Poetik des Lebenden. Barthes studierte die Biologie des Stils. Es ist demnach schon Ribosom im Stil eines Dichters. Die Stimme erhebt sich, wird ausgearbeitet, an der Grenze des Fleisches und der Welt, und der Stil ist niemals nur Metapher, d.h. Gleichung zwischen der literarischen Absicht und der fleischlichen Struktur des Autors. Stil ist schon Bio – Kunst, Kunst in vivo.  Jede Dichtung ist bereits Bio – Dichtung! Man hat nicht auf den Genetiker gewartet, um Dichter der kommenden Arten zu werden, aber man verlangt sicherlich von ihm, nicht nur die Ethik, sondern auch die Ästhetik der Welt, deren Autor er sein wird, zu berücksichtigen. Es handelt sich dennoch nicht ausschließlich um ein moralisches Problem. Was hier auf dem Spiel steht, ist zuerst und vor allem die Macht der Literatur, der Kunst. Man sollte versuchen, die Reinheit dieses Feldes gegenüber der wachsenden Konfusion zwischen Kunst und Wissenschaft zu erhalten (Wissenschaft als bloße  Erfahrung …), die die Verarbeitung  der Sprache (oder des Materials, des Lichtes für den plastischen Künstler) durch das Alibi des Fortschritts ersetzt.

Es reicht nicht aus, ein Buch mit einem Ribosom zu schreiben. Das ist keine Literatur wert. Es reduziert vielmehr, mit einer einzigen Geste, den Text und das Leben von dem es sich genährt hat. Das Reelle reicht nicht aus, Literatur zu machen, nicht mehr als das Eingeständnis ein Werk, oder die Aufrichtigkeit einen Autoren, oder die Hormone eine Liebe. Weiter also:  den Abstand aushöhlen, den Riß nähren, da dieser Exzeß, in dem das Subjekt verschwindet (das Thema wie das Ich) den einzigen Raum öffnet, in dem  Kunst noch stattfinden kann.                                                                

 Traductrice : Kerstin Teixido

 

 CopyrightFrance.com

 

Préface en Anglais de Régine Detambel

medium_angle_bleu_pour_pochette.4.jpg
by Régine Detambel

Everyone is looking for the so-called Northwest Passage that would open the route between the scientific and artistic continents. We act as though we were confronted with merciless plate tectonics, I mean: as if there really were a fault line that separated these two areas. Why would so many Muses continue to make pieces out of human creation? No, we desperately need to go back to Pangea, when the world was whole, united, before the continental drift…That doesn't mean that the artist will turn his back on the Earth world or that he should bid farewell to human things in art. There is no need either for futuristic stories, or for any particular formal virtuosity. Let's imagine a very ordinary story, yet, where almost all of the words, nouns, verbs, even adjectives would be new words taken from biotechnology. We could see something that might well be the poetry of the future. If ribosomes, those little things made out of sugar, are capable of translating more than fifty proteins in their coded language — like pre-adamic man who spoke all languages before Babel came to pass —, then why not follow in their steps? Why not take advantage of these new text grids as fertile ground for fiction, epic stories, etc? Even if at first, we bring along remnants of our old sexual and psychological selves. What comedies and farces could the ribosomes and protein-inspired double helixes bring to life? In any case, a double helix could get our little transcendency motor working again… Like nature and the scientist, we could tackle the code units themselves. A poem is a laboratory for experimenting with mutating language, where broken fragments of a language are pieced together in new combinations. We need lexical mutants. Unless we consider — which is, after all, more likely — that it is obviously an organic, regular metamorphosis of words that takes place. Reread your old dictionaries…

Maurice Dantec suggested an experience using a novel that imitated genetic codes. Literary art, "if anything remains, should be close to a molecular biochemist who deciphers and assembles the genes that are required to create a Frankenstein terminal, in other words, we should put literature and the World on the dissecting table, in our particle accelerator's tunnel and get going on the experiment, starting with careful observation of the damage it makes ". In order for one form to live, it has to surpass itself! Dantec often compares genetic code to a novel ("the novel of your biological life is composed of three billion symbols, with a four-letter alphabet, forming approximately one hundred thousand paragraphs or chapters, each one a gene, coding the history of a protein that is required for such and such a function in such and such an organ"). Henceforth, a work of fiction could be a mutation applied to an initial story whose consequences would be read in the second part, the book dividing into "an inverse transcriptase report". But François Jacob pointed out the limits of comparison between text/gene: "nobody has ever written the famous message of heredity that is passed down from one generation to another ". No doubt, the Brazilian poet and visual artist, Eduardo Kac, uses biotechniques to artistically "write" a living text, in order to try to contradict Jacob. Kac suggests using biotechnology and living organisms in poetry as a new area of verbal creation. In his 2003 manifesto, Biopoetry, he imagines a "scriptogenesis", that is to say a "transgenic poem" that consists of translating human speech into a code of four characters, similar to that of genes, that would synthesize related DNA molecules, incorporating them into living creatures' genomes and finally studying the variations over the generations "through mutation, loss or natural DNA exchange", by retranslating the part that corresponds to this "transpoem" into a human language. In Genesis (1999), a Bible verse is used for this translation to be integrated in the DNA of a bacteria, then cultivated in conditions that are favorable to mutations, in order for the sacred word, far from being protected by carnal archiving, undergoes changes that allow the poet to present the bacteria as co-enunciators of the work. Who is speaking?. Apollinaire already spoke of the possibility of living poetry. Barthes studied the biology of style. So there was already some ribosome in the writer's style? The voice is raised, it elaborates, at the limit of flesh and the world and style is never more than metaphor, that is to say the equation between literary intention and the author's fleshly structure. Style is already bio art, it is art in vivo. All poetry is already bio poetry!. We did not wait for the geneticist to become the poet for future species, but no doubt, we will ask him to be accountable not only for ethics, but also for the beauty of the world for which he will be the author. Nevertheless, it is not solely a moral issue. Here, it is first and foremost a question of the power of literature, the power of art. We should try to maintain the purity of this field against increased confusion between art and science (meaning science as a raw experience…) that takes on the role of language (or of a material, or of light for a visual artist), becoming an alibi for progress. It is not enough for a ribosome to write a book. That does not make it literature. Rather, in one sweep, it reduces the text and the life that nourished it. Reality is not enough to make it literature, no more than a confession makes a work or sincerity makes an author, or hormones make something love. So we should continue to widen the gap, to maintain the fault line, since it is the only place where the subject disappears (the theme as well as the "me"), and the only way to open the space in which art can happen.                                                      Transaltor  Gayle Wallimann

 CopyrightFrance.com

Le logo, un jaunu pêchant, créé par Antonin Drüssel pour les éditions

77e1735a124a8b5fe5b5b9d25d5d58a4.jpg

Le logo des éditions l'Indice Pensable représente un Jaunu, petit bonhomme pêchant, créé par ANTONIN DRUSSEL.

Ce personnage souriant, vit des aventures que son créateur associe aux évènements postaux qu'organise l'Indice Pensable pour le Nouvel An, ou bien pour le 1ER Avril.

Paolo Bianchi, Anne Vanier-drüssel, Jeanne Gérard, Thècle Orsmundi etc ..., participent à ces évènements dans lesquels écriture, peinture, photo, BD des Jaunus et montages numériques font bon ménage.

Si vous souhaitez grossir les rangs de ceux qui attendent ces évènements postaux, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse ou bien à vous inscrire sur la liste de la lettre d'information...

07 octobre 2007

INFO INDICEPENSABLE


 

613851be1ac8ad12d4f0e93ce37a6291.jpg


 
    
GREGORY SAINT PAUL :

2357fe7dcab53408a10ebe9e51b5486d.jpg ( paléontologue, darwinien convaincu ) est l’auteur d’une étude qui vient  de  paraître. Dans 39  états  développés  d’Europe, d’Amérique  du Nord, d’Australie et du Japon, il a relevé le  taux  de  criminalité, la  propension  au suicide  observée  chez  les  jeunes  de 15 à 24 ans, le  taux  d’avortement  chez  les adolescentes  et  le  nombre  de  naissances  observées  dans  la  tranche  d’âge15-17 ans, le taux de mortalité  chez les enfants de moins de cinq ans, l’ éspérance de vie, les taux de diffusion des maladies sexuellement transmissibles…et il a observé que les pays les plus dévots ont les taux les plus élevés. Les pays les plus laïques ( Japon, France et pays scandinaves ) ont les indicateurs les plus favorables. La société du pays le plus riche du monde ( U.S.A ) est affectée de graves dysfonctionnements qui montre que la morale religieuse ne semble avoir été inventée que pour être bafouée !. 

CHRISTO :  

14335f6f9ff45eb238ad1e1054bc7458.jpgModeliser le transport aérien des graines les plus lourdes et d’autres éléments, tel le pollen, sur des distances de plusieurs kilomètres a été réalisé par HENRI HORN, Professeur au Département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Princeton. En forêt de 1 à 5% des graines, libérées par un arbre, sont transportées par un courant ascendant au dessus de la canopée ( couche supérieure de la forêt ). Il manquait au professeur Horn une méthode pour étudier les tourbillons et déterminer leur longueur et leur durée de vie. En plein cœur de New York il a profité d’une installation de Christo et Jeanne-Claude nommé «  the gates » installée du 28 fèvrier au 11 mars 2005 dans Central Park. Il s’agissait de 7503 portiques, de 4.87 mètres de hauteur et de 1.68 à 5.48 mètres de largeur. Au total la quantité d’acier utilisée est égale aux deux tiers du poids de la tour Eiffel !. Sous chaque portique une pièce de tissu de couleur safran flottait au vent. L’équipe cherchant à créer le modèle des tourbillons a pris régulièrement en photo les portiques . Le nombre de portiques aux voiles gonflées et le temps de soulèvement du tissu a permis d’indiquer les durées de vie des tourbillons ( a noter que Christo dans ses dessins préparatoires avait anticipé avec précision la taille des tourbillons ). Les résultats : des courants peuvent parcourir 2 à 5 m/seconde. Certains s’étendent sur 100 mètres et durent 100 secondes. Les résultats appliqués aux graines montrent qu’elles peuvent, après avoir profité d’un courant ascendant se retrouver au-dessus de la canopée et parcourir plusieurs kilomètres. C’est beaucoup plus que les chercheurs ne pensaient. Dans les forêts, coloniser de nouveaux territoires afin d’échapper à un agent pathogène est une question de survie.

COPERNIC :

 a621b4caec0f7762484dd6e21cf69844.jpg

(  Mikolaj KoperniK – 1473- 1543  ). La personne à qui nous devons de savoir que nous ne sommes pas le centre de l’univers, et qui contredisait donc Aristote, était resté sans hommage, sans lieu où aller le remercier, faute de dépouille retrouvée du chanoine astronome…Les  résultats  des  tests  ADN  réalisés  sur  un  des  crânes retrouvé enterré sous l’autel de l’église de Frombork ( grâce  aux indications mises au jour par Jerzy Sikorski – redécouvreur de Copernic ) ont révélés qu’il  s’agissait bien de Copernic. En 1543, dans l’avant-propos du De revolutionibus, Copernic avait affirmé la nécessité de distinguer l’autorité des Evangiles et celle des mathématiciens –astronomes. Le monument qui rendra sa place à ce monsieur unique sera, je le souhaite, à la hauteur de se liberté de penser.

PARABEN : 

49dd3447335fa4ce2e9e0d878e7365b3.jpgDepuis quelques semaines la mot « paraben » est apparu dans les médias écrits et télévisés…à juste titre puisque la toxicité des nombreux dérivés de cette molécule a été prouvée. Accusé de provoquer des cancers, il devient nécessaire que les consommateurs prennent au sérieux ces informations en boycottant les produits qui utilisent ce composé nocif. Rien de lobby « bio » là-dedans, le danger est réel, pour nous, nos enfants et tous les hommes qui aujourd’hui soignent leur peau !. Nombre de grandes marques l’utilisent, à vrai dire les plus grandes marques !, et l’aspect choquant vient du fait que nous sommes tous considérés comme des « acheteurs » et que le prix que nous acceptons de payer pour un produit ne nous met plus à l’abri de l’abus. Loréal, Neutrogena ( que tous les potiers utilisent avec fierté !), Mustela ( les bébés aussi ! ), pratiquement tous les déodorants…et la liste est trop impressionnante pour les citer tous. Les solutions ? : Pour les femmes se démaquiller au lait ( liquide UHT présent dans presque tous nos frigos !). Utiliser comme déodorant une marque qui ne travaille qu'avec des huiles essentielles est la meilleure façon de se prévenir de tout risque. Pour le corps un mélange d’huiles végétales diverses. Pour les cheveux, bien lire les notices car il existe des produits exempts de ces parabens toxiques. A long terme, en attendant que les autorités réagissent contre cette empoisonnement de masse au su et au vu de tous, nous reste plus qu’à acheter les produits Weleda ad vitam aeternam !.